Kvalitetspolicy

Agito Sverige AB (med utlagda processer i Danmark, Norge, Finland) bidrar genom effektiv matchning av resurser och kompetens med kundens kort- och långsiktiga behov till att öka tillgängligheten inom den nordiska hälso- och sjukvården och att fler patienter får en bättre vård.


Vår kvalitetspolicy tar hänsyn till våra förutsättningar som organisation. Vår strategiska inriktning skall stödjas i vårt kvalitetsarbete. Vårt regelbundna kvalitetsarbete skall löpande arbeta med ständiga förbättringar och identifiera nödvändiga resurser för att uppnå en tillfredsställande kund- och konsultnöjdhet.


För att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet, uppfyller kraven och att vi ständigt arbetar med att förbättra kvalitetsledningssystemet arbetar vi efter följande ledord; NÄRHET, INSIKT, AMBITION. På detta sätt förtydligar vi dessa ledord:


Vi skall uppvisa en hög grad av flexibilitet och tillgänglighet gentemot våra kunder och konsulter.


Vi skall erbjuda en trygg och säker rekryteringstjänst genom att vi tar en aktiv roll och är behjälpliga i hela processen.


Vi skall arbeta med personlig kommunikation för att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och konsulter.


Vår engagerade personal skall ha en god kompetens i de arbetsuppgifter som de utför.


Vi skall arbeta förebyggande  för att undvika avvikelser och reklamationer. 


Vi åtager oss att uppfylla tillämpliga krav kopplat till vår verksamhet.Fokus generellt för organisationen när det gäller vår kvalitets- och miljöarbete är att; planera, kontrollera, rapportera, åtgärda, följa upp.